header gerard nieuw

De naam van de kerk
catharinav_a
De kerk heeft haar naam ontleend aan de Heilige Catharina van Alexandrië.
Dit is een foto van haar schilderij dat te zien is in het Bonnefantenmuseum te Maastricht.
Zie Een mooie Catharina...pag. 11
 

Geschiedenis van de kerk
CatharinakerkUit een oorkonde uit 1139 blijkt, dat er in dat jaar een kerk in Roden bestond, evenals in Roderwolde. Precieze gegevens uit die tijd zijn niet bekend, maar aangenomen wordt dat de eerste kerk gebouwd was van hout, afgedekt met plaggen.
Later werd het hout van de kerk vervangen door tufsteen, nog weer later door baksteen.
In de huidige kerk ziet men beide steensoorten.
Het schip van de kerk is het oudste gedeelte; het werd gebouwd in de 13e eeuw.

Venster ZW hoek
Venster ZW hoek
Het venster in de ZW-hoek wijst op Romaanse invloeden.
Ook de kraalprofielen in de kolommen wijzen in die richting; ze eindigen abrupt terwijl er aanhechtingsplaatsen van muraalbogen zichtbaar zijn.

kraalprofiel

Kraalprofielen
Deze wijzen er op dat het schip vroeger met koepelgewelven overdekt is geweest. Deze vorm kwam veel voor in de "Groningse Romano-Gothiek".