header gerard nieuw

ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Roden-Roderwolde

A. Algemene gegevens
 

Naam ANBI:

Protestantse Gemeente te Roden-Roderwolde

Telefoonnummer

0612797669 (Scriba Kerkenraad)

RSIN/Fiscaal nummer:

2558178

Nummer KvK

77045475

Website adres:

www.pkn-roden.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Postbus 127

Postcode:

9300 AC

Plaats:

Roden

De Protestantse Gemeente te Roden-Roderwolde is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Roden-Roderwolde.

B. Samenstelling bestuur.

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad ca 25 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3). 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pkn-roden.nl vindt u het beleidsplan 2019-2023 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.  

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

 

Begroting 2024

 

Rekening 2023

 

Rekening 2022

Opbrengsten en Baten

         

Opbrengsten onroerende zaken

79.250

 

174.411

 

87.112

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

33.000

 

31.203

 

39.696

Bijdragen van leden en anderen

309.500

 

329.022

 

326.360

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

10.000

 

14.324

 

9.724

           

Totaal baten A

431.750

 

548.960

 

462.892

           

Uitgaven en Kosten

         

Kosten kerkelijke gebouwen

86.225

 

141.623

 

56.452

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen

4.000

 

17.703

 

11.805

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

250.600

 

253.833

 

256.098

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

7.500

 

6.003

 

9.739

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

21.000

 

22.458

 

22.162

Salarissen en vergoedingen

98.500

 

91.313

 

90.467

Kosten beheer, administratie en archief

30.250

 

32.797

 

34.337

Rentelasten/bankkosten

10.500

 

11.117

 

11.451

           

Totaal lasten A

508.575

 

576.847

 

492.511

 

         
           

Operationeel resultaat (A)

-76.825

 

-27.887

 

-29.619

           

Incidentele baten en lasten

         

 

         

Incidentele baten

-

 

    271.625

 

-45.490

Incidentele lasten

-1.750

 

     -14.255  

 

        -1.750 

           

Incidentele baten en lasten (B)

-1.750

 

257.370

 

-47.240

 

         

 

         

Resultaat verslagjaar (A+B)

-78.575

 

229.483

 

-76.859

           

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

         

 

         

Onttrekkingen bestemmingsreserves

1.750

 

1.750

 

178.266

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

-

 

-

 

-

Toevoegingen bestemmingsreserves

-

 

-271.929

 

-177.601

Toevoegingen bestemmingsfondsen

-

 

-

 

-

           

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

1.750

 

-270.179

 

665

           
           
           

Resultaat naar Algemene reserve (D)

-76.825

 

-40.696

 

-76.194

           

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.     

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.