N.B. Vanaf donderdag kan de orde van dienst voor de eerstvolgende zondag worden ingezien

Orde van dienst voor Zondag 16 juni in de Catharinakerk aanvang 9.30 uur 

Voorganger: ds.Johan v.d. Sleen uit Surhuisterveen
Organist: Erwin Wiersinga 

TOENADERING

Hinszorgelorgel helteOrgelspel

Welkom en Mededelingen door de ouderling

Zingen: Ps./Lied 66 : 1, 3 en 7

Bemoediging

Drempelgebed

Gezongen Klein Gloria:

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,

Als in den beginne, nu en immere

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen

Zingen: Ps./Lied 67 : 1, 2 en 3

Leefregel: Romeinen 12 : 9 - 21 Bijbel in Gewone Taal

Zingen: Ev. Liedbundel 302 : 1, 2, 3 en 4

1. Heer ik kom tot u, hoor naar mijn gebed, vergeef mijn zonde nu en reing mijn hart.

2. Met Uw liefde, Heer, kom mij tegemoet, nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

3. Zie mij voorU staan, zondig en onrein. O Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.

4. Jezus, op Uw Woord, vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

 

RONDOM HET WOORD

Gebed zondag

Kinderen gaan naar denevendienst

Schriftlezing door de lector: Psalm 84 NBV

Zingen: Ps./Lied 84 : 1, 2 en 6

Schriftlezing: Johannes 14 :1 - 14 NBV

Zingen: Lied 904 : 1, 2en 5

Uitleg en verkondiging

Zingen Lied 675 : 1 en 2

GEBEDEN EN GAVEN 

Afkondigingen / mededelingen

Dankgebed en voorbede

Gaven

Collecte  

Slotlied: Ev. Liedbundel 410 :1, 2, 3 en 4

 

1. Jeruzalem, o eeuw'ge gouden stad,Stad van het Licht, waar iedereen op wacht.

De gouden zon, de heuvels in het rond, de heilige stede, stad van Gods verbond.

2. Jeruzalem, geef dat wij door uw poort, komen tot u en leven naar Gods woord.

De stad waar droefheid niet meer zal bestaan. Jeruzalem, laat mij naar binnen gaan.

3. Jeruzalem, de stad waar liefde woont, de plaats waar God in licht en glorie troont: geen rouw, geen nood, geen onrust en geen haat, brengt ons, o Heer, daar waar uw stede staat.

4. Jeruzalem, 'k aanschouw met eigen oog eens uw conouren aan de hemelboog,

als ik verlost en horend naar Gods stem, zal ingaan tot het nieuw Jeruzalem.

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

EEN GOEDE DIENST TOEGEWENST 

Vieringen a.s. zondag>>>

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid